VDO รีวิว

hair
hairtransplant2
PRP

รีวิว ปลูกผม

Review photos by Cosmo hair center

ข้อมูลเรื่องการปลูกผม อ่านที่นี่

Cosmo Clinic

เนื่องจากทีมแพทย์ให้ความสำคัญถึงปัญหาเฉพาะบุคคล แบบ personalize care การออกแบบทรงผม การดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายคุ้มค่าคุ้มราคา ได้มาตรฐานการรักษาเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำ

callbuttoncosmoaddline

บทความน่ารู้

l การรักษาผมบางมีวิธีใดบ้าง
minoxidil
ฉายแสงผม
ฉีดเกล็ดเลือด PRP