Male pattern hair loss อาการผมร่วงในผู้ชายที่เกิดจากฮอร์โมนเพศ

alopecia androgenic

Male pattern hair loss (Androgenic alopecia)

Male pattern hair loss  อาการผมร่วงในผู้ชายที่เกิดจากฮอร์โมนเพศ DHT พบได้มากถึง 50% ในผู้ชายอายุมากกว่า 50ปีขึ้นไป

สาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจาก พันธุกรรม และ จากการที่ระดับเอนไซม์ 5α-reductase (5-alpha reductase) ที่บริเวณหนังศีรษะเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วเอนไซม์นี้มีหน้าที่เปลี่ยน ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (testosterone) ไปเป็นฮอร์โมนไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (dihydrotestosterone หรือ DHT)

ซึ่งฮอร์โมน DHT เป็นฮอร์โมนที่ทำให้รูขุมขนบริเวณหนังศีรษะเล็กลง ผู้ที่มีอาการผมบางแบบพันธุกรรมจะมีระดับเอนไซม์ 5α-reductase เพิ่มขึ้น

ส่งผลให้เส้นผมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลง บางลง ความยาวเส้นผมลดลง รวมถึงสีผมอ่อนลงด้วย นอกจากนั้นเมื่อรากผมฝ่อลงเรื่อยๆจะทำให้ไม่สามารภสร้างผมใหม่ได้อีก จึงเกิดอาการผมบางและหลุดร่วงตามมา จนกระทั่งนำไปสู่ภาวะศีรษะล้าน

ผมเว้าตัวเอ็ม
callbuttoncosmo
addline

Male pattern hair loss สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่

อาการผมบางจากฮอร์โมน DHT นั้น ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ตัวโรคจะเป็นไปอย่างช้าๆใช้ระยะเวลาหลายปี

การดูแลรักษา

1. การใช้ยา

  • 5% minoxidil สเปรย์ หรือ พ่น บริเวณหนังศีรษะ สามารถช่วยลดระยะเวลาในการเกิดภาวะนี้ และ ลดอาการผมร่วงได้ การใช้ยาชนิดนี้จำเป็นต้องใช้ในระยะยาว 6 เดือนขึ้นไป  ผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาที่พบได้คือ อาการหนังศีรษะแห้ง แดง ระคายเคือง ในช่วง 2-8 สัปดาห์แรกสามารถพบอาการผมร่วงได้ปกติ อาการผมร่วงจะค่อยๆลดลงเมื่อผมใหม่เริ่มขึ้น1
  • finasteride ยาเม็ดลดระดับ ฮอร์โมน dihydrotestosterone ในร่างกาย สามารถช่วยลดอาการผมร่วงอละเพิ่มการงอกใหม่ของเส้นผมได้ การใช้ยาชนิดนี้ต้องใช้ในระยะยาวเพื่อผลการรักษาที่ดี

ผลข้างเคียงที่พบได้คือ สมรรถภาพทางเพศลดลง หากเลิกใช้ยามักผมอาการผมร่วงได้ ปกติ

         2. การใช้ wig รือ hair piece

การสัก หรือ เพ้น์ลาย skin camouflage or tattoo เป็นอีกิธีหนึ่งที่นิยมทำเพื่อการปกปิดบริเวณที่มีปัญหา

           3. การผ่าตัดปลูกผม

ในปัจจุบันเป็นวิธีการผ่าตัดปลูกผมแบบย้ายรากเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสามารถทำได้หลายวิธีโดยปกติมักจะเป็นการนำรากผมด้านหลังศีรษะที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมน DHT มาปลูกในบริเวณที่มีปัญหา ทำให้ได้แนวไรมใหม่ เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น อ่านเรื่องการผ่าตัดปลูกผม

ปลูกผม

บทความน่ารู้